Over de VKL

Vereniging voor Klinische Linguïstiek

 
De Vereniging voor Klinische Linguïstiek is de Nederlandse beroepsvereniging van taalkundigen die zich bezighouden met klinische toepassingen van de taalwetenschap op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen en afasie.
 
De VKL is opgericht in 1985. Klinisch linguïsten zijn werkzaam in een klinische setting: ziekenhuizen, audiologische centra, revalidatiecentra en verpleeghuizen; het speciaal onderwijs scholen voor kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden en scholen voor slechthorende en dove kinderen, een eigen praktijk. Ook taalkundigen die klinisch relevant onderzoek doen of klinisch linguïsten opleiden, kunnen lid worden van de vereniging. De VKL werkt samen met andere verenigingen op het gebied van de spraak- en taalpathologie, in binnen- en buitenland.
 
De vereniging behartigt de professionele belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord.
 
De VKL is een kleine en actieve vereniging. Twee keer per jaar is er een ledenvergadering waarop actuele onderwerpen worden besproken. Ook buiten deze vergaderingen zijn er intensieve contacten tussen de leden van de vereniging.

Belangrijke activiteiten van de VKL zijn:

Informatie en deskundigheidsbevordering:
 • het opstellen en vernieuwen van het Beroepsprofiel
 • initieren van discussie over het klinisch linguistisch handelen
 • stimuleren van ontwikkeling van protocollen
 • het bijdragen aan het ontstaan van opleidingen op het vakgebied, zoals de opleiding Neurolinguïstiek in Groningen
 • het ontwikkelen en actualiseren van richtlijnen voor klinisch linguïstisch handelen

Testontwikkeling:

 • het vertalen en ontwikkelen van therapieprogramma's en tests, zoals de Nederlandse versie van de PALPA (1995) en de ASTA.
 • recent zijn er richtlijnen ontwikkeld voor de spontane taalanalyse bij afasiepatiënten

Organisatie van symposia en workshops:

 • Vertel Vaardig! 2015
 • Mede organiseren van de Afasieconferentie in 2010, 2011 en 2012
 • STAP-cursus in 2010, 2012 en 2015
 • ASTA-cursus in 2012
 • CongresVerstand van (taal)zaken(Amsterdam, maart 2008, samen met het Werkverband Amsterdamse Psycholinguisten)
 • Drielandensymposium met klinisch linguïsten uit Duitsland, België en Nederland (Rolduc, 1997, 2001 en 2004)
 • Auditieve Verwerkingsproblemen bij volwassenen en kinderen (Rotterdam, 2003, samen met de Ned. Ver. Stem- Spraak- Taalpathologie)
 • Lees- en Schrijfstoornissen (Rotterdam, 2002)
 • Woordvindingsproblemen bij taalontwikkeling en afasie (Rotterdam, 2000)
 • Recente ontwikkelingen in de diagnostiek van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen (Amsterdam, 1999)
 • Conversatie-analyse bij kinderen en volwassenen met taalstoornissen (Rotterdam, 1998)